skip to Main Content

Privacyreglement Kraamzorg Collectief

In ons Privacyreglement gebruiken we een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement:
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op hetĀ Reglement

Kraamzorg Collectief: mag de gegevens die je aan kraamzorg Collectief verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jou persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft kraamzorg Collectief de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Kraamzorg Collectief worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Kraamzorg Collectief vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Kraamzorg Collectief in dit reglement een toelichting op hoe wij met jouw gegevens omgaan, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Kraamzorg Collectief expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Kraamzorg Collectief gebruikt en het doel van gebruik

Kraamzorg Collectief verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Kraamzorg Collectief of via het aanvraagformulier contact met ons opneemt. Kraamzorg Collectief verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijk staat, e-mailadres, gegevens betreft verzekeringsmaatschappij, polisnummer en jouw BSN-nummer.
Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Kraamzorg Collectief sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Kraamzorg Collectief verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de kraamzorg Collectief-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Kraamzorg Collectief met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Kraamzorg Collectief verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet; Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door de medewerkers van Kraamzorg Collectief worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Kraamzorg Collectief beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van Kraamzorg Collectief hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Kraamzorg Collectief verstrekte persoonsgegevens;

5. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie; het recht om te weten of welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email op
info@kraamzorgcollectief.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Kraamzorg Collectief.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Kraamzorg Collectief opnemen en probeert Kraamzorg Collectief er samen met jou uit te komen.

Privacyreglement Kraamzorg Collectief versie Mei 2018

Back To Top